Vstupný audit


Vstupný hygienický audit je prvým krokom k zisteniu či spoločnosť plní všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti ochrany zdravia pri práci s cieľom posúdenia a popísania zdravotných rizík. Výsledkom auditu sú navrhované opatrenia  potrebné na zlepšenie pracovných podmienok. Vstupný hygienický audit pozostáva z

  • komplexnej obhliadky objektu a priestorov
  • kontroly dokumentácie spoločnosti v oblastí ochrany zdravia
  • posúdenia rizika pre všetky pracovné činnosti
  • vypracovania návrhu na zaradenie pracovných činností do kategórií prác pre jednotlivé faktory pracovného prostredia
  • určenia rozsahu a náplne preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci 
  • výstup zo vstupného hygienického auditu je záverečná správa, ktorá obsahuje zistenia a odporučenia na odstránenie nedostatkov. 
  • oboznámenie klienta s opatreniami a následné vytvorenie plánu optimalizácie pracovných podmienok s ohľadom na zdravie zamestnancov.