SPOLUPRÁCA

 • Našim spoločným cieľom je minimalizácia rizík, implementácia nápravných opatrení na predchádzanie chorobám z povolenia.
 • Po dohodnutú dobu vám budeme v prípade potreby k dispozícií. Samotná implementácia bude na Vás.
 • Zabezpečíme rozsiahlu odbornú a poradenskú podporu a v prípade organizačných alebo personálnych zmien aktualizujem hodnotenie.
 • Budem Vám oporou a zabezpečím súčinnosť aj v prípade kontroly alebo výzvy na splnenie nápravných opatrení 

FORMY SPOLUPRÁCE

NA OBJEDNÁVKU

 • bez zmluvného vzťahu a viazanosti
 • vhodné pre jednorazové a krátkodobé spolupráce
 • ukončenie prác ich vykonaním
 • prispôsobiteľné aktuálnej situácii

NA ZMLUVU

 • zmluvne ošetrené práva a povinnosti strán
 • vhodné pre dlhodobé spolupráce
 • istota kontinuity dohodnutých prác počas trvania zmluvného vzťahu
 • bonusové služby pre zmluvných klientov v rámci dohodnutej ceny

ĎALŠIE SLUŽBY

 • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti ochrany zdravia zamestnancov 
 • zastupovanie pri komunikácii s príslušnými orgánmi
 • asistencia pri oznamovaní kategorizácie prác 
 • dopĺňanie a kontrolu lekárničiek na pracovisku
 • spolupráca pri výchove a vzdelávaní zamestnancov pri ochrane a podpore zdravia
 • pravidelné informovanie klienta o zmenách v legislatíve 
 • kontrola dodržiavania stanovených podmienok v oblasti hygieny a fyziológie práce
 • prednášková činnosť zameraná na faktory práce a pracovného prostredia, na podporu zdravého životného štýlu ako prevencie civilizačných chorôb, prezentácie podľa výberu + edukácia
 • vypracovanie a distribúcia informatívnych letákov z oblasti zdravia a pracovného prostredia
 • škola chrbta (+ ukážky jednoduchých cvikov k predchádzaniu ťažkostí )
 • iné  podľa dohody