PZS - PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

je služba pre zamestnávateľov. PZS poskytuje služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. Týka sa každého zamestnávateľa.   


Kto je povinný zabezpečiť Pracovnú zdravotnú službu?

 • Pracovnú zdravotnú službu musia mať pre svojich zamestnancov zabezpečenú zamestnávatelia vo všetkých odvetviach výrobnej a nevýrobnej sféry. Pozor, táto povinnosť sa vzťahuje aj na zamestnávaných dohodárov a určitú skupinu živnostníkov

Aké sú povinnosti zamestnávateľa? Koho sa týka ?

 • Zamestnávatelia musia mať pracovnú zdravotnú službu ak má zamestnancov zaradených do 3. a 4. kategórie rizikových prác.
 • Zamestnávatelia, ktorí majú zamestnancov zaradených do 1. a 2. rizikovej kategórie, sú povinní zabezpečiť tzv. posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia.


Zákon o ochrane zdravia ukladá zamestnávateľom viaceré povinnosti vrátane nasledovných:

 • zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu úroveň.
 • zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika
 • vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou aj pri každej zmene pracovných podmienok. Zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie najmenej raz za 18 mesiacov, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie najmenej raz za rok.
 • poskytnúť kópiu posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika zástupcom zamestnancov
 • zabezpečiť pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa zákona,
 • predložiť lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, zoznam zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci podľa § 30e zákona o ochrane zdravia.
 • uchovávať lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti
 • vypracovať prevádzkový poriadok
 • viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov
 • oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie.
 • predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou návrhy na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie a návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
 • vypracovať v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou každoročne k 31. decembru informáciu o výsledkoch posúdenia zdravotného rizika a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, vrátane počtu zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu, a hodnotenia zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci a do 15. januára nasledujúceho roka ju predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva,
 • poskytnúť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva súčinnosť pri prešetrovaní pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania,
 • po zániku živnostenského oprávnenia alebo zániku obchodnej spoločnosti bezodkladne odovzdať relevantnú dokumentáciu vedenú príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.

Kto môže poskytovať služby pracovnej zdravotnej služby?

 • lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo, klinická toxikológia, pracovné lekárstvo, preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, v špecializačnom odbore služby zdravia pri práci alebo v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo 
 • verejný zdravotník, alebo
 • zdravotnícki pracovníci v tíme pracovnej zdravotnej služby.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu zdravotníckymi pracovníkmi vo vyššie uvedenom bode. Oficiálny zoznam poskytovateľov oprávnených poskytovať služby pracovnej zdravotnej služby sa nachádza na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Sankcie pri nesplnení povinnosti

Zákon o ochrane zdravia ustanovuje množstvo ďalších povinností, nesplnenie ktorých možno považovať za priestupok alebo iné správny delikt, pričom za priestupky môžu príslušné orgány uložiť povinný subjektom pokutu až do výšky 1 659 eur a v blokovom konaní do 99 eur. Za iné správne delikty môžu uložiť pokutu vo výške od 150 do 50 000 eur v závislosti od konkrétneho porušenia zákona.