Prevádzkový poriadok


 • Dokument obsahujúci detailný opis pracoviska z hľadiska nielen dispozičného riešenia prevádzky a jeho materiálno technického vybavenia, ale aj z hľadiska pracovnej činnosti. Slúži na zabezpečenie kvality a je zrozumiteľným návodom pre pracovníkov.
 • Povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok stanovuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Zákon túto povinnosť prikazuje podnikateľom vo vybraných odvetviach. Ak zamestnávateľ nesplní tieto povinnosti môže mu byť udelená pokuta vo výške od 165 € do 16 596 € za správne delikty.

Kto musí mať prevádzkový poriadok?

 • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci,
 • prevádzkovatelia umelých a prírodných kúpalísk,
 • ubytovacie zariadenia,
 • telovýchovno-športové zariadenia (krytý alebo otvorený objekt)
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo ( kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra...),
 • zariadenia pre deti a mládež,
 • zariadenia spoločného stravovania,
 • prevádzkovatelia zariadení sociálnych služieb a prevádzkovatelia zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • zamestnávatelia pre pracoviská s výskytom chemických faktorov.

Povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok majú v istých prípadoch aj ďalší podnikatelia, ktorí zamestnávajú ľudí, najmä v prípade ak výsledky hodnotenia zdravotného rizika preukážu:

 • záťaž zamestnancov teplom alebo chladom,
 • zvýšenú fyzickú záťaž zamestnancov,
 • zvýšenú expozíciu hluku,
 • zvýšenú expozíciu chemickým faktorom a ďalšie.
 • iné

Prevádzkový poriadok je vypracovaný vždy pre konkrétnu prevádzku, je špecifický.

Využite preto naše služby a vypracujeme Vám všetky potrebné prevádzkové poriadky pre faktory pracovného prostredia nachádzajúce sa na  pracovisku v súlade s  platnou legislatívou pre danú oblasť. 


 • vypracovanie prevádzkových poriadkov pre akúkoľvek prevádzku
 • zastupovanie a rokovanie s príslušnými orgánmi a ďalšími zainteresovanými subjektmi v schvaľovacom procese
 • kompletné poradenstvo pri uvádzaní priestorov do prevádzky