Prevádzkový poriadok


 • Povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok stanovuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. 

Kto musí mať prevádzkový poriadok?

 • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci,
 • prevádzkovatelia umelých a prírodných kúpalísk,
 • ubytovacie zariadenia,
 • telovýchovno-športové zariadenia (krytý alebo otvorený objekt)
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo ( kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra...),
 • zariadenia pre deti a mládež,
 • zariadenia spoločného stravovania,
 • prevádzkovatelia zariadení sociálnych služieb a prevádzkovatelia zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • zamestnávatelia pre pracoviská s výskytom chemických faktorov.


  Povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok majú v istých prípadoch aj ďalší podnikatelia, ktorí zamestnávajú ľudí, najmä v prípade ak výsledky hodnotenia zdravotného rizika preukážu:

  • záťaž zamestnancov teplom alebo chladom,
  • zvýšenú fyzickú záťaž zamestnancov,
  • zvýšenú expozíciu hluku,
  • zvýšenú expozíciu chemickým faktorom a ďalšie.
  • iné

  Prevádzkový poriadok je vypracovaný vždy pre konkrétnu prevádzku, je špecifický.

  Využite naše služby a vypracujeme Vám všetky potrebné prevádzkové poriadky v súlade s  platnou legislatívou pre danú oblasť. 


  • vypracovanie prevádzkových poriadkov pre akúkoľvek prevádzku
  • zastupovanie a rokovanie s príslušnými orgánmi a ďalšími zainteresovanými subjektmi v schvaľovacom procese
  • kompletné poradenstvo pri uvádzaní priestorov do prevádzky