Dokumentácia PZS  


 • vykonávame prehliadku pracoviska s vytypovaním nedostatkov pracovného prostredia, 
 • vypracovanie vstupného auditu s odporúčaniami, 
 • vypracovanie posúdenia rizika a hodnotenie zdravotných rizík s kategorizáciou prác,
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku pre  hluk, pevný aerosól, chemický, biologický faktor, fyzická záťaž, psychická záťaž, záťaž teplom, chladom a pod.
 • Zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov pri ručnej manipulácii s bremenami - vykonávame aj hodnotenie,
 • Zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov pri práci so zobrazovacími jednotkami - vykonávame aj hodnotenie,
 • poradenstvo,
 • identifikácia a hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia,
 • merania - objektivizácie (napr. hluk, pevný aerosól, chemický, biologický faktor, fyzická záťaž, psychická záťaž, tepelno - vlhkostná mikroklíma a pod.  (subdodávateľsky),
 • vypracovanie zoznamu povinného a odporúčaného obsahu lekárničiek,
 • vypracovanie traumatologického plánu,
 • iné podľa legislatívnych požiadaviek alebo požiadaviek klienta.

Prevádzkové poriadky a posudky

Povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok stanovuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Kto musí mať prevádzkový poriadok?

 • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci,
 • prevádzkovatelia umelých a prírodných kúpalísk,
 • ubytovacie zariadenia,
 • telovýchovno-športové zariadenia (krytý alebo otvorený objekt)
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo ( kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra...),
 • zariadenia pre deti a mládež,
 • zariadenia spoločného stravovania,
 • prevádzkovatelia zariadení sociálnych služieb a prevádzkovatelia zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • zamestnávatelia pre pracoviská s výskytom chemických faktorov.

Využite naše služby a vypracujeme Vám  prevádzkové poriadky v súlade s platnou legislatívou pre danú oblasť. 


Prevádzkový poriadok je vypracovaný vždy na mieru pre konkrétnu prevádzku.