Prevádzkové poriadky a posudky


Povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok stanovuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Kto musí mať prevádzkový poriadok?

  • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci,
  • prevádzkovatelia umelých a prírodných kúpalísk,
  • ubytovacie zariadenia,
  • telovýchovno-športové zariadenia (krytý alebo otvorený objekt)
  • zariadenia starostlivosti o ľudské telo ( kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra...),
  • zariadenia pre deti a mládež,
  • zariadenia spoločného stravovania,
  • prevádzkovatelia zariadení sociálnych služieb a prevádzkovatelia zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
  • zamestnávatelia pre pracoviská s výskytom chemických faktorov.

Využite naše služby a vypracujeme Vám  prevádzkové poriadky v súlade s platnou legislatívou pre danú oblasť. 


Prevádzkový poriadok je vypracovaný vždy pre konkrétnu prevádzku, je špecifický.