Posudok o riziku


Posudok o riziku je dokument, ktorý môže spracovať iba odborne spôsobilá osoba - verejný zdravotník prípadne pracovný lekár, najčastejšie však pracovná zdravotná služba (PZS). Tento dokument hovorí o tom, do ktorej kategórie rizika sú zaradení vaši zamestnanci. Posudok o riziku musí byť spracovaný osobitne pre každé riziko, ktoré je na pracovisku identifikované pracovnou zdravotnou službou.


Vypracujeme pre Vás kvalifikované posudky o riziku pre tieto faktory:

 • Hluk,
 • vibrácie
 • chemické faktory
 • karcinogénne a mutagénne faktory
 • ionizujúce žiarenie
 • elektromagnetické žiarenie
 • optické žiarenie
 • biologické faktory
 • zvýšený tlak vzduchu
 • fyzická záťaž
 • psychická záťaž a záťaž teplom alebo chladom

Posudok o riziku musí mať každý zamestnávateľ pre všetky pracovné pozície vypracovaný​ pracovnou zdravotnou službou. Musí byť pravidelne aktualizovaný pri každej zmene, ktorá môže viesť k zmene zaradeniu profesie do kategórie rizika. Ak na pravidelnom audite nezistíme zmenu, vypracujeme o tejto skutočnosti: Záznam o hodnotení rizika.

Každý jeden faktor obsahuje štyri kategórie podľa stupňa rizikovosti prác. Výstupom tohto skúmania je určenie kategórie zdravotného rizika pre konkrétnu profesiu alebo pracovné zaradenie. V niektorých prípadoch je potrebné vykonať merania alebo objektivizáciu faktorov pracovného prostredia osobou s akreditáciou alebo odbornou spôsobilosťou.

Kategorizácia prác je aj podkladom ku elektronickému hláseniu, ktoré je povinné od roku 2019.

Využite naše služby a my posúdime rizika všetkých škodlivých faktorov pracovného prostredia na vašom pracovisku.