Novinky 


Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


úplne znenie ZÁKONA:

Zamestnávateľ počas krízovej situácie nie je povinný zabezpečiť: 

▪ posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia  
▪ vypracovanie posudkov o riziku s expozíciou faktorom práce a pracovných podmienok vrátane kategorizácie prác
▪ predložiť príslušnému RUVZ návrhy na vyhlásenie rizikových prác ani návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z 3. alebo 4. kategórie
▪ zabezpečiť pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu-lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci (LPP) vstupné, periodické, výstupné, mimoriadne ani následné. 
▪ LPP sa vykonávajú iba u zdravotníckych pracovníkov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v priamom ohrození života a zdravia v čase pandémie z dôvodu šírenia vysoko nebezpečnej nákazy
▪ vstupná LPP sa nahrádza čestným vyhlásením, ktoré je prílohou č. 3ca (k zákonu č. 355/2007 Z.z.), toto sa musí nahradiť potvrdením o zdravotnej spôsobilosti najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie.
▪ kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky, odborné skúšky a iné.
  • Počas trvania krízovej situácie je pozastavené vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti. 

Zamestnávateľovi naďalej zostáva povinnosť aj počas krízovej situácie:

  • zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým alebo iným faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi,

Zamestnávateľ má povinnosť ich splniť bezodkladne po skončení krízovej situácie