Meranie faktorov pracovného prostredia


Objektivizácia faktorov pracovného prostredia slúži na zhodnotenie zdravotného rizika a určenie ich dôležitosti.

 Merania


Ponúkame Vám výkon orientačných, a v prípade potreby aj výkon akreditovaných meraní.

Poskytujeme orientačné merania v pracovnom prostredí:

 • orientačné meranie osvetlenia na pracovisku,
 • orientačné meranie hluku na pracovisku,
 • orientačné meranie tepelno - vlhkostnej mikroklímy na pracovisku (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť prúdenia vzduchu).

Výstupom z orientačných meraní je protokol s nameranými hodnotami, porovnanie s limitmi, vytipovanie miest, kde je potrebné následne zabezpečiť akreditované merania, resp. návrh nápravných opatrení.

Orientačné merania sú vykonávané profesionálnym prístrojom C E M DT - 8820.

Na základe výsledkov meraní a v spolupráci s oddelením pracovnej zdravotnej služby vieme zabezpečiť vypracovanie prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia.

 Meranie faktorov patrí medzi  základné povinnosti zamestnávateľa.

Zabezpečujeme orientačné merania osvetlenia, hluku a mikroklimatických podmienok, taktiež časové snímky pre bremená, záťaž teplom a chladom. Pre našich klientov zabezpečujeme merania nasledujúcich faktorov práce  a pracovného prostredia  pomocou subdodávateľov. 

 • hluk,
 • chemické faktory,
 • prach - pevné aerosóly,
 • vibrácie,
 • elektromagnetické pole,
 • laserové žiarenie,
 • UV žiarenie,
 • osvetlenie,
 • mikroklimatické podmienky,
 • mutagénne faktory,
 • karcinogénne faktory.

Stačí ak nám zavoláte  a my to vyriešime  k vašej spokojnosti!