Novela zákona č. 355/2007 Z.z.

13.03.2020

Zabezpečenie PZS je spájané s hygienou práce alebo hygienickým dozorom, ktorý vykonávajú príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva. Pracovnú zdravotnú službu musia mať pre svojich zamestnancov zabezpečenú zamestnávatelia vo všetkých odvetviach výrobnej a nevýrobnej sféry. Pozor, táto povinnosť sa vzťahuje aj na zamestnávaných dohodárov a určitú skupinu živnostníkov .

Pracovná zdravotná služba (PZS) prešla v minulosti viacerými zmenami. Zásadná zmena je z 1. decembra 2017 a následne menšia z 1. júla 2018.

Hlavné zmeny v PZS od 1. decembra 2017

  1. už nie je možné, aby činnosť PZS vykonával bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik a ani bezpečnostno-technická služba pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do 1. alebo 2. kategórie
  2. pracovnú zdravotnú službu (PZS) pre kategórie 1 a 2 môže v rámci novely vykonávať iba verejný zdravotník s potrebnou odbornou spôsobilosťou a praxou, prípadne lekár v odbore pracovné či všeobecné lekárstva
  3. u prác 2. kategórie sa riziko vyhodnocuje raz za 18 mesiacov (pôvodne raz za 12 mesiacov). Pri prácach 1. kategórie stačí vypracovať posudok o riziku spolu s kategorizáciou prác jednorazovo (pôvodne raz za 12 mesiacov)
  4. zamestnávatelia už nie sú povinní zabezpečiť PZS trvalým zmluvným vzťahom
  5. prioritou kontroly zo strany štátneho dozoru prestali byť zmluvy s pracovnou zdravotnou službou, ale práve posudky o rizikách
  6. zamestnávateľom sa stanovuje povinnosť umožniť vstup PZS na pracovisko, poskytnúť potrebné informácie a dostatočný čas na plnenie odborných činností.
  7. pre kategóriu 1 sa posúdenie rizík vypracúva jednorázovo alebo pri podstatnej zmene v pracovných podmienkach. Pre kategóriu 2 sa z pôvodnej lehoty 1 krát ročne periodicita zmenila na lehotu 1 krát za 18 mesiacov

Nová povinnosť!

Zamestnávateľ musí oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 2. kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.