HACCP


HACCP alebo Hazard Analysis and Critical Control Points (preklad: analýza nebezpečenstiev a metóda kritických kontrolných bodov) je systém, ktorý bol vybudovaný tak, aby vylúčil alebo na maximálne možnú mieru minimalizoval riziká vzniku infekcie, choroby alebo poranenia. Analýza nebezpečenstiev je identifikácia všetkých nebezpečenstiev, ktoré môžu ohroziť zdravotnú nezávadnosť potravín (napr. biologické - baktérie, vírusy, plesne; fyzikálne - úlomky skla, vlasy, nechty; chemické - zvyšky čistiacich prostriedkov; nebezpečenstva pri používaní zlej technológie výroby potravín/pokrmov; zlého skladovania a pod.).

Kto musí mať vypracovaný plán HACCP?

Povinnosť mať zavedený plán HACCP pre prevádzkarne, ktoré manipulujú s potravinami, je ustanovená v zákone NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a v VIII. hlave Potravinového kódexu SR (Zásady správnej výrobnej praxe). Povinnosť mať vypracovaný HACCP plán je na Slovensku od 1.1.2000 a vzťahuje sa na všetky potravinárske podniky, t.j. všade, kde sa vyrába alebo manipuluje s potravinami, vrátane obchodov s potravinami, či zariadení spoločného stravovania (reštaurácie, závodné kuchyne, nemocničné kuchyne, výdajne, bufety, fasfoody a pod.). Zodpovednosť za zdravotnú bezpečnosť potravín a pokrmov sa vzťahuje aj na neziskové organizácie.

Ako si zabezpečiť plán HACCP?

Plán HACCP si môžte dať vypracovať externou spoločnosťou, ktorá na mieru Vašej prevádzky vypracuje príručku HACCP alebo, možnosť vypracovať si celý dokument aj s evidenciami sami (čo je však časovo a tématický náročné na spracovanie).

Kto vykonáva kontrolu plánu HACCP?

Kontrolu  HACCP a jeho dodržiavania vykonáva príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Záznamy z dokumentácie HACCP je treba archivovať 5 rokov. 

Aké sú prínosy zo zavedenia systému HACCP pre prevádzkovateľa?

Splnená zákonná povinnosť; menej kontrol a pokút; kvalitatívne vyrovnané výrobky; efektívnejšia kontrola procesov, surovín, produktov i personálu; ušetrené náklady na vstupnú kontrolu samotnej výroby, jednoduchšie uvádzanie nových výrobkov na trh; žiadna antireklama (menej ochorení, epidémii, reklamácii); chránené meno na trhu a profesionálny image spoločnosti; posunutie kontroly do oblasti prevencie (predchádzania rizík) ...

Systém HACCP je prospešný pre spotrebiteľa i samotného producenta. Je dôležité si uvedomiť, že tento systém nie je bič na potravinárov, ale je založený na prevencii, teda má podporný a preventívny charakter. Je to dôležité najmä z hľadiska ochrany verejného zdravia, a to vzhľadom k tomu, že ide o vykonávanie epidemiologicky rizikovej činnosti.


Potrebujete pomôcť s vypracovaním plánu HACCP? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.

DOKUMENTÁCIA

1. HACPP, Prevádzkový poriadok, Sanitačný plán2. Automatizovaný elektronický dotazník3. Vypracovanie dokumentácie našimi špecialistami4. Možnosť uloženia a aktualizácie dokumentácie online

KOORDINÁCIA

1. Poradenstvo pri otváraní novej prevádzky2. Kompletné poradenstvo v potravinárskej legislatíve3. Špecializácia na najčastejšie problémy v gastro zariadeniach